LÃ*m sao cho cá»*a gá»— công nghiệp bóng

Discussion in 'Year 2012 Mummy' started by mrphe2000, Aug 27, 2016.

 1. mrphe2000

  mrphe2000 New Member

  Sau một thÆ¡Ì€i gian sử duÌ£ng, cua go cong nghiep của baÌ£n sẽ trở nên mâÌ￾t thẩm mỹ vaÌ€ xâÌ￾u xiÌ￾ Ä‘i râÌ￾t nhiều do caÌ￾c yêÌ￾u tôÌ￾ nhÆ° thÆ¡Ì€i tiêÌ￾t laÌ€m nhaÌ£t maÌ€u, gây môÌ￾c hay do những taÌ￾c nhân vi truÌ€ng xâm haÌ£i. BaÌ£n không biêÌ￾t phải lử lyÌ￾ nhÆ° thêÌ￾ naÌ€o để Ä‘aÌ£t Ä‘Æ°Æ¡Ì£c hiệu quả cao nhâÌ￾t vaÌ€ giuÌ￾p cho ngôi nhaÌ€ của miÌ€nh trở nên mÆ¡Ì￾i mẻ nhÆ° ban đầu? Hãy cuÌ€ng tham khảo baÌ€i viêÌ￾t naÌ€y để hiểu vaÌ€ biêÌ￾t căn nguyên cũng nhÆ° caÌ￾ch xử lyÌ￾ những vâÌ￾n đề trên nheÌ￾.

  Ảnh hưởng của hÆ¡i noÌ￾ng mặt trÆ¡Ì€i.

  Mặt trÆ¡Ì€i chiêÌ￾u thẳng vaÌ€o mang theo caÌ￾c tia cÆ°Ì£c tiÌ￾m coÌ￾ taÌ￾c haÌ£i xâÌ￾u chiÌ￾nh laÌ€ duyên do laÌ€m cho caÌ￾c đồ gỗ nhanh biÌ£ xuôÌ￾ng maÌ€u vaÌ€ hÆ° hỏng,nêÌ￾u chiÌ£u taÌ￾c duÌ£ng daÌ€i sẽ laÌ€m bong troÌ￾c lÆ¡Ì￾p VeÌ￾c – ni ,caÌ￾c lÆ¡Ì￾p sÆ¡n bao phủ bên ngoaÌ€i.Vậy để giữ cho cửa gỗ gia Ä‘iÌ€nh baÌ£n luôn Ä‘Æ°Æ¡Ì£c trong tiÌ€nh traÌ£ng nhÆ° mÆ¡Ì￾i vaÌ€ haÌ£n chêÌ￾ taÌ￾c haÌ£i xâÌ￾u tÆ°Ì€ aÌ￾nh naÌ￾ng mặt trÆ¡Ì€i, baÌ£n cần tuyệt đôÌ￾i haÌ£n chêÌ￾ aÌ￾nh năÌ￾ng trÆ°Ì£c tiêÌ￾p chiêÌ￾u vaÌ€o.
  Trên thiÌ£ trÆ°Æ¡Ì€ng hiện nay coÌ￾ nhiều loaÌ£i maÌ€n che giuÌ￾p bảo vệ cửa 1 caÌ￾ch chuyên nghiệp nhÆ° caÌ￾c loaÌ£i reÌ€m, baÌ£t, hệ thôÌ￾ng maÌ￾i che bằng tôn.

  Ảnh hưởng của hơi ẩm.

  Kẻ thuÌ€ của gỗ chiÌ￾nh laÌ€ sÆ°Ì£ ẩm Æ°Æ¡Ì￾t, đặc biệt vÆ¡Ì￾i những loaÌ£i gỗ eÌ￾p nhÆ° gỗ Okal, MDF Ä‘ang Ä‘Æ°Æ¡Ì£c sử duÌ£ng phổ biêÌ￾n trên thiÌ£ trÆ°Æ¡Ì€ng, sÆ°Ì£ ẩm Æ°Æ¡Ì￾t laÌ€m cho gỗ nở ra, laÌ€m mâÌ￾t kêÌ￾t câÌ￾u sản phẩm hoặc gây tổn haÌ£i bề mặt.NgoaÌ€i ra môi trÆ°Æ¡Ì€ng ẩm Æ°Æ¡Ì￾t coÌ€n laÌ€m cho caÌ￾c loaÌ£i côn truÌ€ng gây haÌ£i coÌ￾ Ä‘iều kiện phaÌ￾t triển nhanh. Do Ä‘oÌ￾ để bảo vệ cửa gỗ gia Ä‘iÌ€nh baÌ£n luôn trong tiÌ€nh traÌ£ng khô raÌ￾o, thoaÌ￾ng maÌ￾t, giữ Ä‘Æ°Æ¡Ì£c độ bền lâu, baÌ£n coÌ￾ thể răÌ￾c 1 iÌ￾t vôi bột lên bề mặt cửa để traÌ￾nh sÆ°Ì£ ăn moÌ€n của con truÌ€ng vaÌ€ coÌ￾ taÌ￾c duÌ£ng chôÌ￾ng ẩm cÆ°Ì£c kyÌ€ hiệu quả.

  Xâm hại của con trùng.

  Gỗ laÌ€ thÆ°Ì￾c ăn yêu thiÌ￾ch của môÌ￾i moÌ£t. Nên trÆ°Æ¡Ì￾c khi gỗ Ä‘oÌ￾ng Ä‘Æ°Æ¡Ì£c thaÌ€nh phẩm,cần Ä‘Æ°Æ¡Ì£c xử lyÌ￾ kỹ caÌ€ng trÆ°Æ¡Ì￾c khi dá»± thi công, gỗ phải Ä‘Æ°Æ¡Ì£c phÆ¡i khô vaÌ€o baÌ€o nhẵn. NêÌ￾u gỗ coÌ￾ hiện tÆ°Æ¡Ì£ng biÌ£ môÌ￾i moÌ£t ăn sẵn cần tiêÌ￾n haÌ€nh xử lyÌ￾ gỗ ngay lập tÆ°Ì￾c để traÌ￾nh hậu quả xâÌ￾u hÆ¡n coÌ￾ thể xảy ra. ChuÌ￾ng ta coÌ￾ thể xử lyÌ￾ bằng caÌ￾ch duÌ€ng buÌ￾t lông chôÌ￾ng con truÌ€ng âÌ￾n thâÌ￾m vaÌ€o lỗ moÌ£t, ngoaÌ€i ra baÌ£n cũng coÌ￾ thể sử dung thuôÌ￾c đặc triÌ£ môÌ￾i moÌ£t coÌ￾ baÌ￾n sẵn trên thiÌ£ trÆ°Æ¡Ì€ng vaÌ€ xiÌ£t lên bề mặt gỗ biÌ£ hỏng hoÌ￾c để tiêu diệt 1 caÌ￾ch hiệu quả.
  VÆ¡Ì￾i những chia sẻ ở trên, hi voÌ£ng sẼ giuÌ￾p iÌ￾ch Ä‘Æ°Æ¡Ì£c baÌ£n vaÌ€ gia Ä‘iÌ€nh trong việc giữ cho bộ cửa gỗ của miÌ€nh luôn trong tiÌ€nh traÌ£ng saÌ£ch boÌ￾ng vaÌ€ bền lâu.
  CHÚC Báº*N LUÔN VUI VẺ, KHOẺ Máº*NH VÀ Háº*NH PHÚC!
   

Share This Page